ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

గ్రామము&పంచాయితీలు
 క్రమ.సంఖ్య డివిజన్ పేరు   మండలం పేరు  గ్రామం & పంచాయతీ
1 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం అగ్రహారం
2 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం బుక్కపట్నం
3 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం గసికవారిపల్లి
4 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం గూనిపల్లి
5 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం కొత్తకోట
6 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం మదిరేబ్య్లు  తాండ
7 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం క్రిష్ణపురము
8 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం మరల
9 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం నారసింపల్లి   తాండ
10 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం పాముదుర్తి
11 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం సిద్దరాంపురము
12 పుట్టపర్తి బుక్కపట్నం యదలంకపల్లి
13 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు కోడపగానిపల్లి
14 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు కేసాపురము
15 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు మైలసముద్రం
16 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు నారేపల్లి
17 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు లింగారెడ్డిపల్లి
18 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు తిరుమలదేవరపల్లి
19 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు తలమర్ల
20 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు మీర్జాపురం
21 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు ఇరగంపల్లి
22 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు కొత్తచెరువు
23 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు కె.నాగిరెడ్డిపల్లి
24 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు కె.లోచెర్ల
25 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు పోతులకుంట
26 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు బండ్లపల్లి
27 పుట్టపర్తి కొత్తచెరువు భైరాపురము
28 పుట్టపర్తి నల్లమడ వేల్లమద్ది
29 పుట్టపర్తి నల్లమడ కొండకింద   తాండ
30 పుట్టపర్తి నల్లమడ ఎర్రవంకపల్లి
31 పుట్టపర్తి నల్లమడ చారుపల్లి
32 పుట్టపర్తి నల్లమడ రెడ్డిపల్లి
33 పుట్టపర్తి నల్లమడ పాతబత్తలపల్లి
34 పుట్టపర్తి నల్లమడ వంకరకుంట
35 పుట్టపర్తి నల్లమడ నల్లమడ
36 పుట్టపర్తి నల్లమడ పెమనకుంటపల్లి   తాండ
37 పుట్టపర్తి నల్లమడ గోపేపల్లి
38 పుట్టపర్తి నల్లమడ కురుమాల
39 పుట్టపర్తి నల్లమడ మసకవంక   పల్లి
40 పుట్టపర్తి నల్లమడ దొన్నికోట
41 పుట్టపర్తి నల్లమడ పులగం   పల్లి
42 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు అల్లాపల్లి
43 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు చింతమానిపల్లి
44 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు డబురువారిపల్లి
45 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు ఇనగలూరు
46 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు కొండకమర్ల
47 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు మామిల్లకుంటపల్లి
48 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు మిట్టపల్లి
49 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు ఓబులదేవర   చెరువు
50 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు శేషగిరి   పల్లి తాండ
51 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు సున్నంపల్లి
52 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు తంగెడుకుంట
53 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు తిప్పేపల్లి
54 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు తుమ్మలకుంట్లపల్లి
55 పుట్టపర్తి ఓబులదేవర   చెరువు వెంకటపురము
56 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి అమగొండపాల్యం
57 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి చెర్లోపల్లి
58 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి దిగువచేర్లోపల్లి
59 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి ఇరగారాజుపల్లి
60 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి జగరాజుపల్లి
61 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి కప్పలబండ
62 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి కోట్లపల్లి
63 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి నిడిమామిడి
64 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి పైపల్లి
65 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి పెడపల్లి
66 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి రాచువారిపల్లి
67 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి వెంగళమ్మచెరువు
68 పుట్టపర్తి పుట్టపర్తి వెంకటగారిపల్లి
69 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి అప్పరాచేరువు
70 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి బత్తలపల్లి
71 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి డి.చెర్లోపల్లి
72 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి దంపెట్ల
73 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి ఈదుల   ముష్టూరు
74 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి గరిసేలపల్లి
75 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి మాల్యవంతం
76 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి నల్లబోయనపల్లి
77 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి ఓబులపురము
78 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి సంగాల
79 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి సంజీవపురము
80 పుట్టపర్తి బత్తలపల్లి తంబాపురము
81 పుట్టపర్తి ధర్మవరం సి.సి.కొత్తకోట
82 పుట్టపర్తి ధర్మవరం చిగిచెర్ల
83 పుట్టపర్తి ధర్మవరం చింతలపల్లి
84 పుట్టపర్తి ధర్మవరం దర్శిమల
85 పుట్టపర్తి ధర్మవరం ధర్మపురి
86 పుట్టపర్తి ధర్మవరం ఎలుకుంట్ల
87 పుట్టపర్తి ధర్మవరం గొట్లూరు
88 పుట్టపర్తి ధర్మవరం కునుతురు
89 పుట్టపర్తి ధర్మవరం మల్లకాల్వ
90 పుట్టపర్తి ధర్మవరం నెలకోట
91 పుట్టపర్తి ధర్మవరం నేలేకోట   తాండ
92 పుట్టపర్తి ధర్మవరం పోతుకుంట
93 పుట్టపర్తి ధర్మవరం పోతులనాగేపల్లి
94 పుట్టపర్తి ధర్మవరం రావులచెరువు
95 పుట్టపర్తి ధర్మవరం రేగాటిపల్లి
96 పుట్టపర్తి ధర్మవరం సుబ్బారావుపేట
97 పుట్టపర్తి ధర్మవరం తుమ్మల
98 పుట్టపర్తి ధర్మవరం ఉప్పనేసినపల్లి
99 పుట్టపర్తి ధర్మవరం వి.టి.పురము
100 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ బూదనాంపల్లి
101 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ చిన్నకోట్ల
102 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ దొరిగల్లు
103 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ అడవిబ్రామ్హణ   పల్లి తాండ
104 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ ఈదులపల్లి
105 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ గండ్లవారిపల్లి
106 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ గుంజేపల్లి
107 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ గుడ్డం   పల్లి తాండ
108 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ జోన్నలకొత్తపల్లి
109 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ కొడవండ్లపల్లి
110 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ కొండగుట్ట   పల్లి
111 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ ఒడ్డుకిండా   పల్లిఉ తాండ
112 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ మలగవేమల
113 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ మల్లేపల్లి
114 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ మంగలమడక
115 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ మార్తాడు
116 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ ముదిగుబ్బ
117 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ ముక్తాపురము
118 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ పెద్దచిగుళ్లరేవు
119 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ పొడరాళ్ల   పల్లి
120 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ రామస్వామి   తాండ
121 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ సానేవారిపల్లి
122 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ సంకేపల్లి
123 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ తప్పేటవారిపల్లి
124 పుట్టపర్తి ముదిగుబ్బ ఉప్పలపాడు
125 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి ఆత్మకూరు
126 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి చిల్లకొండయపల్లి
127 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి చిల్లావారిపల్లి
128 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి చిన్న   చిగుళ్ళరేవు
129 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి దాడితోట
130 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి ఏకపాదంపల్లి
131 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి కునుకుంట్ల
132 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి యం.అగ్రహారం
133 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి నారసింపల్లి
134 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి నిడిగల్లు
135 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి పెద్దకొట్ల
136 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి పిన్నదరి
137 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి రామాపురము
138 పుట్టపర్తి తాడిమర్రి తాడిమర్రి
139 కదిరి ఆమడగూరు ఆమడగూరు
140 కదిరి ఆమడగూరు చీకిరేవులపల్లి
141 కదిరి ఆమడగూరు చినగానిపల్లి
142 కదిరి ఆమడగూరు గుండువరిపల్లి
143 కదిరి ఆమడగూరు జౌవకులకోత్తపల్లి
144 కదిరి ఆమడగూరు కస్సముద్రం
145 కదిరి ఆమడగూరు మహమ్మదాబాద్
146 కదిరి ఆమడగూరు పులకుంటపల్లి
147 కదిరి ఆమడగూరు తుమ్మల
148 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు అల్లాపల్లి
149 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు చింతమానిపల్లి
150 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు డబురువారిపల్లి
151 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు ఇనగలూరు
152 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు కొండకమర్ల
153 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు మామిల్లకుంటపల్లి
154 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు మిట్టపల్లి
155 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు ఓబులదేవర   చెరువు
156 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు శేషగిరి   పల్లి తాండ
157 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు సున్నంపల్లి
158 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు తంగెడుకుంట
159 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు తిప్పేపల్లి
160 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు తుమ్మలకుంట్లపల్లి
161 కదిరి ఓబులదేవర   చెరువు వెంకటపురము
162 కదిరి తలుపుల బండ్లపల్లి
163 కదిరి తలుపుల బట్రేపల్లి
164 కదిరి తలుపుల ఈదులకుంట్లపల్లి
165 కదిరి తలుపుల గుండువరిపల్లి
166 కదిరి తలుపుల కుర్లి
167 కదిరి తలుపుల లక్కసముద్రం
168 కదిరి తలుపుల నూతనకాల్వ
169 కదిరి తలుపుల ఓబులరెడ్డిపల్లి
170 కదిరి తలుపుల ఒడులపల్లి
171 కదిరి తలుపుల గొల్లపల్లి   తాండ
172 కదిరి తలుపుల పెద్దన్నవారిపల్లి
173 కదిరి తలుపుల పెనబడివాండ్ల   పల్లి
174 కదిరి తలుపుల పోల్తలవారిపల్లి
175 కదిరి తలుపుల పులిగుండ్లపల్లి
176 కదిరి తలుపుల తలుపుల   (మేజరు)
177 కదిరి తలుపుల ఉడుములకుర్తి
178 కదిరి తలుపుల వేపమానిపేట
179 కదిరి నంబులపులకుంట నంబులపులకుంట
180 కదిరి నంబులపులకుంట పి.కొత్తపల్లి
181 కదిరి నంబులపులకుంట పెడబల్లి
182 కదిరి నంబులపులకుంట బలిజపల్లి
183 కదిరి నంబులపులకుంట వంకమద్ది
184 కదిరి నంబులపులకుంట ఎదురుదోన
185 కదిరి నంబులపులకుంట టి.యం.పల్లి
186 కదిరి నంబులపులకుంట మర్రికొమ్మ   దిన్నె
187 కదిరి నంబులపులకుంట మేకల   చెరువు
188 కదిరి నంబులపులకుంట ధనియని   చెరువు
189 కదిరి నంబులపులకుంట వేలిచేలమల
190 కదిరి నంబులపులకుంట వెస్ట్   నడింపల్లి
191 కదిరి నంబులపులకుంట గౌకన   పల్లి
192 కదిరి గాండ్లపెంట చామలగొంది
193 కదిరి గాండ్లపెంట జి.పెద్ద   తాండ
194 కదిరి గాండ్లపెంట గాండ్లపెంట
195 కదిరి గాండ్లపెంట గొడ్డువెలగల
196 కదిరి గాండ్లపెంట జీనులకుంట
197 కదిరి గాండ్లపెంట కటారుపల్లి
198 కదిరి గాండ్లపెంట కురుమామిడి
199 కదిరి గాండ్లపెంట మద్దివారిగొంది
200 కదిరి గాండ్లపెంట మలమీదపల్లి
201 కదిరి గాండ్లపెంట సోమయాజులపల్లి
202 కదిరి గాండ్లపెంట తుమ్మలబైలు
203 కదిరి గాండ్లపెంట తూపల్లి
204 కదిరి గాండ్లపెంట వేపరాళ్ల
205 కదిరి కదిరి బూరుగుపల్లి
206 కదిరి కదిరి చలమకుంట్లపల్లి
207 కదిరి కదిరి కదిరి   బ్రాహ్మణపల్లి
208 కదిరి కదిరి కదిరి   కుంట్లపల్లి
209 కదిరి కదిరి కదిరి   రూరల్
210 కదిరి కదిరి కాలసముద్రం
211 కదిరి కదిరి కొండమనాయునిపల్లి
212 కదిరి కదిరి మొతుకుపల్లి
213 కదిరి కదిరి ముత్యాలచెరువు
214 కదిరి కదిరి చౌటి   తాండ
215 కదిరి కదిరి చిగురుమాని   తాండ
216 కదిరి కదిరి పట్నం
217 కదిరి కదిరి ఎగువపల్లి
218 కదిరి కదిరి యెర్రదొడ్డి
219 కదిరి నల్లచెరువు అల్లుగుండు
220 కదిరి నల్లచెరువు జోగన్నపేట
221 కదిరి నల్లచెరువు కదిరి   పూలకుంట
222 కదిరి నల్లచెరువు యం.అగ్రహారము
223 కదిరి నల్లచెరువు మద్దిమడుగు
224 కదిరి నల్లచెరువు నల్లచెరువు
225 కదిరి నల్లచెరువు ఒరువాయి
226 కదిరి నల్లచెరువు పి.కొత్తపల్లి
227 కదిరి నల్లచెరువు బాలేపల్లి  తాండ
228 కదిరి నల్లచెరువు పంతుల   చెరువు
229 కదిరి నల్లచెరువు తలమర్లవండ్లపల్లి
230 కదిరి నల్లచెరువు తవళం   మర్రి
231 కదిరి నల్లచెరువు ఉబిచెర్ల
232 కదిరి తనకల్లు బాలసముద్రం
233 కదిరి తనకల్లు బొంతలపల్లి
234 కదిరి తనకల్లు చీకటిమానిపల్లి
235 కదిరి తనకల్లు చిన్నరామన్నగారిపల్లి
236 కదిరి తనకల్లు దిగువచేక్కవారిపల్లి
237 కదిరి తనకల్లు దిగువతోట్లపల్లి
238 కదిరి తనకల్లు ఈతోడు
239 కదిరి తనకల్లు గేమేననాయక్   తాండ
240 కదిరి తనకల్లు కొక్కంటి
241 కదిరి తనకల్లు కొర్తికోట
242 కదిరి తనకల్లు కోటపల్లి
243 కదిరి తనకల్లు మలిరెడ్డిపల్లి
244 కదిరి తనకల్లు ముండ్ల   వారిపల్లి
245 కదిరి తనకల్లు రాచినేపల్లి
246 కదిరి తనకల్లు టి.సదం
247 కదిరి తనకల్లు తనకల్లు   (మేజర్)
248 కదిరి తనకల్లు తవళం
249 పెనుకొండ గోరంట్ల మందలపల్లి
250 పెనుకొండ గోరంట్ల గంగంపల్లి
251 పెనుకొండ గోరంట్ల కమ్మవారిపల్లి
252 పెనుకొండ గోరంట్ల గోరంట్ల
253 పెనుకొండ గోరంట్ల వానవోలు
254 పెనుకొండ గోరంట్ల వానవోలు   తాండా
255 పెనుకొండ గోరంట్ల మల్లాపల్లి
256 పెనుకొండ గోరంట్ల పాలసముద్రం
257 పెనుకొండ గోరంట్ల వడిగేపల్లి
258 పెనుకొండ గోరంట్ల బుదిలి
259 పెనుకొండ గోరంట్ల రెడ్డిచెరువుపల్లి
260 పెనుకొండ గోరంట్ల నారసింపల్లి
261 పెనుకొండ గోరంట్ల పూలేరు
262 పెనుకొండ గోరంట్ల వెంకటరమణ   పల్లి
263 పెనుకొండ గోరంట్ల మలసముద్రం
264 పెనుకొండ గోరంట్ల గౌనివారిపల్లి
265 పెనుకొండ గోరంట్ల కొండాపురము
266 పెనుకొండ పరిగి బీచిగానిపల్లి
267 పెనుకొండ పరిగి హోన్నంపల్లి
268 పెనుకొండ పరిగి కొడిగెనహళ్లి
269 పెనుకొండ పరిగి మొద
270 పెనుకొండ పరిగి నరసాపురము
271 పెనుకొండ పరిగి పరిగి
272 పెనుకొండ పరిగి పైడేటి
273 పెనుకొండ పరిగి శాసనకోట
274 పెనుకొండ పరిగి శీగిపల్లి
275 పెనుకొండ పరిగి సిరెకోలం
276 పెనుకొండ పరిగి శ్రీరంగరాజుపల్లి
277 పెనుకొండ పరిగి ఉటకురు
278 పెనుకొండ పరిగి విట్టపల్లి
279 పెనుకొండ పరిగి ఎర్రగుంట
280 పెనుకొండ పెనుకొండ దుద్దేబండ
281 పెనుకొండ పెనుకొండ గుట్టూరు
282 పెనుకొండ పెనుకొండ వి.జి.పాల్యం
283 పెనుకొండ పెనుకొండ మునిమడుగు
284 పెనుకొండ పెనుకొండ ఎర్రమంచి
285 పెనుకొండ పెనుకొండ మావటూరు
286 పెనుకొండ పెనుకొండ నాగలూరు
287 పెనుకొండ పెనుకొండ అడదాకులపల్లి
288 పెనుకొండ పెనుకొండ పెనుకొండ
289 పెనుకొండ పెనుకొండ వెంకట   రెడ్డిపల్లి
290 పెనుకొండ పెనుకొండ కోనాపురము
291 పెనుకొండ పెనుకొండ గోనిపేట
292 పెనుకొండ పెనుకొండ రాంపురం
293 పెనుకొండ పెనుకొండ శెట్టిపల్లి
294 పెనుకొండ రొద్దం బొక్క్సంపల్లి
295 పెనుకొండ రొద్దం భుచెర్ల
296 పెనుకొండ రొద్దం చెరుకూరు
297 పెనుకొండ రొద్దం చిన్నమంతూరు
298 పెనుకొండ రొద్దం చోలేమర్రి
299 పెనుకొండ రొద్దం దొడగట్ట
300 పెనుకొండ రొద్దం కలిపి
301 పెనుకొండ రొద్దం కంబాలపల్లి
302 పెనుకొండ రొద్దం కోగిర
303 పెనుకొండ రొద్దం యం.కొత్తపల్లి
304 పెనుకొండ రొద్దం నల్లూరు
305 పెనుకొండ రొద్దం నారానగేపల్లి
306 పెనుకొండ రొద్దం పెద్దమంతూరు
307 పెనుకొండ రొద్దం ఆర్.లోచెర్ల
308 పెనుకొండ రొద్దం రెడ్డిపల్లి
309 పెనుకొండ రొద్దం రొద్దం
310 పెనుకొండ రొద్దం సానిపల్లి
311 పెనుకొండ రొద్దం తాడంగిపల్లి
312 పెనుకొండ రొద్దం తురకలపట్నం
313 పెనుకొండ సోమందేపల్లి బ్రాహ్మణపల్లి
314 పెనుకొండ సోమందేపల్లి బ్రహ్మసముద్రం
315 పెనుకొండ సోమందేపల్లి చలకూరు
316 పెనుకొండ సోమందేపల్లి చల్లాపల్లి
317 పెనుకొండ సోమందేపల్లి ఈదుల   బల్లాపురము
318 పెనుకొండ సోమందేపల్లి గూడిపల్లి
319 పెనుకొండ సోమందేపల్లి జులకుంట
320 పెనుకొండ సోమందేపల్లి కేతిగానిచేరువు
321 పెనుకొండ సోమందేపల్లి మాగేచేరువు
322 పెనుకొండ సోమందేపల్లి మండ్లి
323 పెనుకొండ సోమందేపల్లి నడిమిపల్లి
324 పెనుకొండ సోమందేపల్లి నాగినాయని   చెరువు
325 పెనుకొండ సోమందేపల్లి పందిపర్తి
326 పెనుకొండ సోమందేపల్లి సోమందేపల్లి
327 పెనుకొండ సోమందేపల్లి తుంగోడు
328 పెనుకొండ సోమందేపల్లి వెలిదడకల
329 పెనుకొండ అగళి అగళి
330 పెనుకొండ అగళి హెచ్.డి.హళ్ళి
331 పెనుకొండ అగళి హల్లికేర
332 పెనుకొండ అగళి ఇనగలూరు
333 పెనుకొండ అగళి ఇరిగేపల్లి
334 పెనుకొండ అగళి కోడిపల్లి
335 పెనుకొండ అగళి మధుడి
336 పెనుకొండ అగళి నరసంబుది
337 పెనుకొండ అగళి పి.బ్యాడిగెర
338 పెనుకొండ అగళి ఆర్.జి.హళ్ళి
339 పెనుకొండ అగళి రావుడి
340 పెనుకొండ అమరాపురము అలదపల్లి
341 పెనుకొండ అమరాపురము అమరాపురము
342 పెనుకొండ అమరాపురము బసవనపల్లి
343 పెనుకొండ అమరాపురము హలుకూరు
344 పెనుకొండ అమరాపురము హేమవతి
345 పెనుకొండ అమరాపురము మద్దనకుంట
346 పెనుకొండ అమరాపురము నిద్రగట్ట
347 పెనుకొండ అమరాపురము శివరాం
348 పెనుకొండ అమరాపురము తమ్మిడేపల్లి
349 పెనుకొండ అమరాపురము వి.అగ్రహారం
350 పెనుకొండ అమరాపురము వలస
351 పెనుకొండ గుడిబండ కె.యన్.పల్లి
352 పెనుకొండ గుడిబండ కరికెర
353 పెనుకొండ గుడిబండ రాళ్ళపల్లి
354 పెనుకొండ గుడిబండ సంకరగల్లు
355 పెనుకొండ గుడిబండ జంబులబండ
356 పెనుకొండ గుడిబండ గుడిబండ
357 పెనుకొండ గుడిబండ చిగతుర్పి
358 పెనుకొండ గుడిబండ మోరుబాగల్
359 పెనుకొండ గుడిబండ జి.మోరుబాగల్
360 పెనుకొండ గుడిబండ ముతుకూరు
361 పెనుకొండ గుడిబండ మందలపల్లి
362 పెనుకొండ గుడిబండ కొంకల్లు
363 పెనుకొండ గుడిబండ యస్.రాయాపురము
364 పెనుకొండ మడకశిర అమిదలగొంది
365 పెనుకొండ మడకశిర బులసముద్రం
366 పెనుకొండ మడకశిర సి.కోడిగేపల్లి
367 పెనుకొండ మడకశిర చందకచెర్ల
368 పెనుకొండ మడకశిర ఛత్రం
369 పెనుకొండ మడకశిర గంగులవారిపాల్యం
370 పెనుకొండ మడకశిర గోవిందపురము
371 పెనుకొండ మడకశిర గౌడనహళ్ళి
372 పెనుకొండ మడకశిర హరేసముద్రం
373 పెనుకొండ మడకశిర కె.గుండుమల
374 పెనుకొండ మడకశిర కదిరేపల్లి
375 పెనుకొండ మడకశిర కల్లుమరి
376 పెనుకొండ మడకశిర మనూరు
377 పెనుకొండ మడకశిర మేలవాయి
378 పెనుకొండ మడకశిర ఆర్.అనంతపురము
379 పెనుకొండ మడకశిర ఎర్రబోమ్మనహళ్లి
380 పెనుకొండ రోళ్ళ బొమ్మగొండనహళ్లి
381 పెనుకొండ రోళ్ళ దొడ్డేరి
382 పెనుకొండ రోళ్ళ గుడ్దేగురికి
383 పెనుకొండ రోళ్ళ హోట్టేబెట్ట
384 పెనుకొండ రోళ్ళ హులికుంట
385 పెనుకొండ రోళ్ళ కాకి
386 పెనుకొండ రోళ్ళ యం.రాయపురము
387 పెనుకొండ రోళ్ళ మల్లినమడుగు
388 పెనుకొండ రోళ్ళ రత్నగిరి
389 పెనుకొండ రోళ్ళ రోళ్ళ
390 పెనుకొండ చిలమత్తూరు చాగలేరు
391 పెనుకొండ చిలమత్తూరు చిలమత్తూరు
392 పెనుకొండ చిలమత్తూరు దేమకేతిపల్లి
393 పెనుకొండ చిలమత్తూరు కోడికొండ
394 పెనుకొండ చిలమత్తూరు కోడూరు
395 పెనుకొండ చిలమత్తూరు దిగువపల్లి   తాండ
396 పెనుకొండ చిలమత్తూరు మొరసలపల్లి
397 పెనుకొండ చిలమత్తూరు పలగలపల్లి
398 పెనుకొండ చిలమత్తూరు శెట్టిపల్లి
399 పెనుకొండ చిలమత్తూరు సోమగట్ట
400 పెనుకొండ చిలమత్తూరు టేకులోడు
401 పెనుకొండ చిలమత్తూరు వీరాపురము
402 పెనుకొండ హిందూపురము మనేసముద్రం
403 పెనుకొండ హిందూపురము మలుగూరు
404 పెనుకొండ హిందూపురము యం.బీరేపల్లి
405 పెనుకొండ హిందూపురము చలివెందల
406 పెనుకొండ హిందూపురము బాలంపల్లి
407 పెనుకొండ హిందూపురము కగ్గల్లు
408 పెనుకొండ హిందూపురము పూలకుంట
409 పెనుకొండ హిందూపురము బేవినహళ్లి
410 పెనుకొండ హిందూపురము కిరికెర
411 పెనుకొండ హిందూపురము కోటిపి
412 పెనుకొండ హిందూపురము సంతేబిదనుర్
413 పెనుకొండ హిందూపురము తూముకుంట
414 పెనుకొండ హిందూపురము చౌలూరు
415 పెనుకొండ హిందూపురము గొల్లపురము
416 పెనుకొండ లేపాక్షి కల్లూరు
417 పెనుకొండ లేపాక్షి నాయనపల్లి
418 పెనుకొండ లేపాక్షి కొండూరు
419 పెనుకొండ లేపాక్షి లేపాక్షి
420 పెనుకొండ లేపాక్షి చోళసముద్రం
421 పెనుకొండ లేపాక్షి బిసలమానేపల్లి
422 పెనుకొండ లేపాక్షి కోడిపల్లి
423 పెనుకొండ లేపాక్షి పులమతి
424 పెనుకొండ లేపాక్షి మానేపల్లి
425 పెనుకొండ లేపాక్షి శిరివరం
426 పెనుకొండ లేపాక్షి కంచిసముద్రం
427 పెనుకొండ లేపాక్షి మైదుగొలం